Paslaugos
Projektuojant – siūlome racionalius sprendimus ir siekiame, kad visos statybinės medžiagos ir gaminiai, taip pat inžinerinė įranga būtų naudojami optimaliai.
Statybos proceso metu – sprendžiame medžiagų naudojimo ir gaminių įrengimo klausimus bei įvertiname atliktų darbų kokybę.
Perkant bei parduodant – suteikiame išsamią informaciją, leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti apie pastato atitvarų būklę ir pastato energinį naudingumą.
Eksploatuojant – nustatome pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklę bei pateikiame priemones, mažinančias šildymo ir karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas.
Atnaujinant bei remontuojant – nustatome numatomų remontuoti pastatų būklę, apskaičiuojame ekonomiškai optimalų papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio storį ir lėšų, skirtų atitvarams apšiltinti, atsipirkimo laiką.
Paskirtis ir gaunama nauda
Veikiant išorinės aplinkos veiksniams, pastatai turi išlikti sandarūs orui. Praktika rodo, kad, tinkamai užsandarinus ir apšiltinus eksploatuojamų pastatų atitvaras, įrengus efektyvias šildymo bei vėdinimo sistemas, galima ne tik sutaupyti iki 50 % šiluminės energijos, bet ir užtikrinti komfortiškas mikroklimato sąlygas patalpose.
Pagrindiniams pastato atitvarų eksploataciniams parametrams – šilumos perdavimo koeficientui, drėgmei ir garso izoliacijai – nustatyti yra sukurta labai daug įvairių skaitmeninio modeliavimo programų, deja, pastato sandarumas orui dar negali būti nustatomas skaičiavimo metodais, todėl reikalingi detalūs matavimai. Šiems matavimams atlikti naudojama pastato ar patalpų sandarumo nustatymo įranga, parengta pagal LST EN 13829:2002. Sandarumo įranga yra reikalinga:
- numatomų remontuoti pastatų sandarumo lygiui ir sandarinimo poreikiui nustatyti;
- naujų ar rekonstruotų pastatų darbų kokybei įvertinti;
- vėjo bei garo izoliacijos įrengimo kokybei patikrinti;
- pastato vėdinimo poreikiui nustatyti;
- atskirų pastato elementų (langų, durų, vitrinų) sandarumui eksploatacijos sąlygomis nustatyti.

Kokie reikalavimai?

Statybos techninių reglamentų keliami reikalavimai pastatų sandarumui:

Pagal STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, kai tarp pastato vidaus ir išorės skirtumas yra 50 Pa, oro apykaita pastate turi būti ne didesnė kaip:
3 kartai per valandą – patalpose, kuriose nėra vėdinimo įtaisų;
1,5 karto per valandą – patalpose, kuriose įrengti vėdinimo įtaisai.

Pagal STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“, esant 50 Pa slėgių skirtumui, pastatų sandarumo lygmuo, kartais/h:

  Oro apykaita, kartais/h, esant 50 Pa slėgių skirtumui
Pastato sandarumo lygmuo Daugiabučiuose namuose Vienbučiuose namuose
Mažas Daugiau negu 5 Daugiau negu 10
Vidutinis Nuo 2 iki 5 Nuo 4 iki 10
Didelis Mažiau negu 2 Mažiau negu 4