Paslaugos
Projektuojant – siūlome racionalius sprendimus ir siekiame, kad visos statybinės medžiagos ir gaminiai, taip pat inžinerinė įranga būtų naudojami optimaliai.
Statybos proceso metu – sprendžiame medžiagų naudojimo ir gaminių įrengimo klausimus bei įvertiname atliktų darbų kokybę.
Perkant bei parduodant – suteikiame išsamią informaciją, leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti apie pastato atitvarų būklę ir pastato energinį naudingumą.
Eksploatuojant – nustatome pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklę bei pateikiame priemones, mažinančias šildymo ir karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas.
Atnaujinant bei remontuojant – nustatome numatomų remontuoti pastatų būklę, apskaičiuojame ekonomiškai optimalų papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio storį ir lėšų, skirtų atitvarams apšiltinti, atsipirkimo laiką.
Techninę priežiūrą organizuoja statytojas, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 01.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“. Atliekant statinio statybos techninę priežiūrą, bus:

1) tikrinama, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
2) kontroliuojama statybos darbams naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, neleidžiama naudoti, neatitinkančių statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, statybos produktų bei įrenginių, taip pat nepateikus statybos produktų kokybę patvirtinančių dokumentų;
3) tikrinama atliktų statybos darbų kokybė bei mastas, informuojamas statytojas (užsakovas) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
4) tikrinami ir priimami paslėpti statybos darbai ir paslėptos statinio konstrukcijos, dalyvaujama išbandant ir pripažįstant, kad yra tinkami naudoti inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos, įrenginiai, konstrukcijos;
5) kartu su rangovu rengiama statinio pripažinimo, kad yra tinkamas naudoti, dokumentai (statinio techninės priežiūros žurnalas ir statinio techninis-energinis pasas) ir dalyvaujama statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
6) atliekamos bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijos, koordinuojama specialioji (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninė priežiūra ir jos vadovų veikla.